Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2012

nie chcieliśmy takiego zakończenia, chcieliśmy żyć, ten świat nie ma miłości, ten świat umiera, ten świat na nas nie zasłużył, dla tego musimy odejść.. nasza historia już została opowiedziana, my odchodzimy, a Wy zostaniecie.. zabijacie się powoli sami o tym nie wiedząc, to Wy jesteście salą samobójców..
— ss
Reposted fromcigarette04 cigarette04

December 27 2011

   
Reposted fromompalompa ompalompa viaahora ahora
Reposted bymaliwahungrylittledemon
Reposted byzhawkiemaliwacigarette04hungrylittledemon
Reposted bymaliwa maliwa
Reposted bymaliwahungrylittledemon

December 26 2011

December 25 2011

   
Reposted fromompalompa ompalompa
5164 17b3
Reposted fromchristi christi viazhawkie zhawkie
Play fullscreen
jaram się tą sceną ;D
Reposted fromNuTika NuTika viazhawkie zhawkie
2417 cb1d
Reposted frommessyhead messyhead

December 23 2011

Reposted byzhawkieBubuzombierwarhBubuzombierwarhDoomedMistressmaliwahungrylittledemon
8465 8b7d 600
Reposted byzhawkieMousiehungrylittledemon
8423 889a 600
Reposted byMousiezhawkie
8404 7045 600
Reposted byhipster-mcdouchebagzhawkieBubuzombierwarhnukotinsanedreamerMrsDarknessRecklessKidpomegranatepralinaUndineLineinterpretujmniejakchceszbeltaneself-destructivelittlegirlimagineallthepeopleszarlotka76hungrylittledemon
8400 8d94 600
Reposted byzhawkieBubuzombierwarh
8374 24ab 600
Reposted byannceyzhawkieaboveSalaSamobojcowmdjgdupabladapsychodelicjaduszbeltanemarch18lodziakslodziakBoomarrivespannaxpannax
Reposted byzhawkie zhawkie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl